McKibben: On 'Tyranny of Oil,' Obama = Bush-Cheney