European states split over EU-wide carbon tax plan